Mental health support 

in Flintshire and Wrexham county

Individual support for Polish men and women

 

Vesta - Specialist Family Support CIC runs a new project for Polish adults from Flintshire and Wrexham county who experience difficulties with their mental health.  We offer individual emotional support to Polish women and men. We respond to complex issues underlying clients’ mental health problems, such as domestic abuse or alcohol misuse. They receive support and guidance in their native language and they are offered advocacy in accessing local services.

 

The aim of the project is to improve people’s mental health and well-being, increase their knowledge of coping strategies, reduce feelings of isolation/loneliness and to increase their knowledge about local and national support.

 

The service will be provided over the phone and internet by experienced Polish-speaking practitioners. 

The project is funded by the National Lottery Community Fund.

Mae Vesta - CBC Cymorth Teuluol Arbenigol yn rhedeg prosiect newydd i oedolion Pwylaidd o Sir y Fflint a sir Wrecsam sy’n dioddef anawsterau o ran eu hiechyd meddwl. Cynigiwn gymorth emosiynol unigol i fenywod a dynion Pwylaidd. Rydyn ni’n ymateb i sefyllfaoedd cymhleth sydd tu ôl i broblemau iechyd meddwl cleientiaid, fel camdriniaeth ddomestig neu gamddefnydd alcohol. Maen nhw’n derbyn cymorth ac arweiniad yn eu mamiaith ac yn cael cynnig eiriolaeth i fanteisio ar wasanaethau lleol.


Nod y prosiect ydy gwella iechyd meddwl a lles pobl, cynyddu eu gwybodaeth o strategaethau ymdopi, lleihau teimlo’n ynysig/unig a chynyddu eu gwybodaeth am gefnogaeth leol a chenedlaethol.


Bydd y gwasanaeth yn cael ei ddarparu dros y ffôn a’r we gan ymarferwyr profiadol sy’n siarad Pwyleg. Mae’r prosiect yn cael ei ariannu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

 
 
Poster for printing in POLISH
Poster for printing in ENGLISH/WELSH
 
Project is funded by the Community Fund
If you would like to refer a Polish client to this service, please complete our referral form on the right and send it to us following instructions on the form.
We also accept self-referrals.
If you would like to find out more about the course please CONTACT US.

Vesta - Specialist Family Support CIC

Tel. 07545075093

E-mail: info@vestasfs.org

Privacy policy

Company reg. no.: 11569097

...