top of page

Parenting programme for Polish parents and carers in Gwent in South Wales

THE NURTURING PROGRAMME

vestafs_pozytywne_wychowanie_Walia Eng.jpg

We are very pleased to offer a free parenting course for Polish parents and carers living in Gwent

 

THE NURTURING PROGRAMME

Start date: 29 April 2022, time 12.30 - 14.30

Venue: the course will be delivered online via zoom

 

The Nurturing Programme is an evidence-based 10-week course for parents and carers that improves the emotional health of both adults and children and strengthens family relationships.

​It is based upon four constructs or building blocks: self-awareness, appropriate expectations, positive discipline and empathy.

Over the 10-week programme participants will look at lots of different topics, including:

  • Understanding why children behave as they do

  • Recognising the feelings behind behaviours (ours and theirs)

  • Exploring different approaches to discipline

  • Finding ways to develop co-operation and self-discipline in children

  • Learning the importance of looking after ourselves

The 10-week programme was created by child psychologist Dr Stephen J Bavolek and is being further developed by Family Links, a national charity promoting families' emotional health and well-being. 

We adapted the course content to Polish and it is the first time this course is delivered in Polish in Wales!

The programme is aimed at parents and carers of children aged 3 to 12 years old. 

We are accepting referrals to the course now 

If you have any questions please do not hesitate to contact us.

The project is financed by the National Lottery Community Fund.

Y RHAGLEN MAGU PLANT

vestafs_pozytywne_wychowanie Welsh .jpg

Mae’n bleser gennym gynnig cwrs rhianta am ddim i rieni a gofalwyr Pwylaidd sy’n byw yng Ngwent

 

Y RHAGLEN MAGU PLANT

Dyddiad dechrau: 29 Ebrill 2022, amser 12.30 - 14.30

Lleoliad: bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno dros Zoom

Mae’r Rhaglen Magu Plant yn gwrs 10 wythnos seiliedig ar dystiolaeth i rieni a gofalwyr i wella iechyd emosiynol oedolion a phlant a chryfhau perthnasoedd teuluol.

Mae wedi’i seilio ar bedwar syniad neu floc adeiladu sef: hunan-ymwybyddiaeth, disgwyliadau priodol, disgyblaeth bositif ac empathi.

Dros y rhaglen 10 wythnos bydd cyfranogwyr yn edrych ar lawer o bynciau gwahanol, gan gynnwys:

  • Deall pam mae plant yn ymddwyn fel maen nhw

  • Adnabod y teimladau tu ôl i ymddygiadau (ein rhai ni a’u rhai nhw)

  • Edrych ar wahanol ddulliau o ddisgyblu

  • Darganfod dulliau i ddatblygu cydweithrediad a hunan-ddisgyblaeth ymhlith plant

  • Dysgu pwysigrwydd edrych ar ôl ein hunain

Cafodd y rhaglen 10 wythnos ei chreu gan y seicolegydd plant Dr Stephen J Bavolek ac mae’n cael ei datblygu ymhellach gan Cysylltiadau Teuluol, elusen genedlaethol sy’n hyrwyddo iechyd a lles emosiynol teuluoedd. 

Addasom ni gynnwys y cwrs i Bwyleg a dyma’r tro cyntaf iddo gael ei gyflwyno mewn Pwyleg yng Nghymru!

Mae’r rhaglen wedi’u hanelu at rieni a gofalwyr plant 3 i 12 mlwydd oed. 

Rydym ni’n derbyn atgyfeiriadau at y cwrs nawr 

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, mae pob croeso i chi gysylltu â ni.

Mae’r prosiect yn cael ei ariannu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

If you would like to refer a Polish client to the course, please complete our referral form on the right and send it to us following instructions on the form.
We also accept self-referrals.
If you would like to find out more about the course please CONTACT US.
INFORMATION ABOUT COURSE IN POLISH
Family Links CEH Logo - Print.jpg
digital-white-background AfA Wales.png
bottom of page